Dự án

 THIẾT BỊ PHÒNG SẠCH - RÈM KHÔNG KHÍ CHỐNG CÔN TRÙNG (DÙNG DO KHO LẠNH BẢO QUẢN)
Phạm vi công việc: Cung cấp, lắp đặt thiết bị cho phòng sạch
 THIẾT BỊ PHÒNG SẠCH - PHÒNG THÍ NGHIỆM
Phạm vi công việc: Cung cấp, lắp đặt thiết bị cho phòng sạch
 THIẾT BỊ PHÒNG SẠCH - PHÒNG SẠCH
Phạm vi công việc: Cung cấp, lắp đặt thiết bị cho phòng sạch
 THIẾT BỊ PHÒNG SẠCH - THIẾT BỊ PHÒNG CHỐNG CÁC BỆNH TRUYỀN NHIỄM
Phạm vi công việc: Cung cấp, lắp đặt thiết bị cho phòng sạch
 THIẾT BỊ PHÒNG SẠCH - HỆ THỐNG KHÍ SẠCH VÀ THIẾT BỊ TRONG PHÒNG MỔ
Phạm vi công việc: Cung cấp, lắp đặt thiết bị cho phòng sạch
 THIẾT BỊ PHÒNG SẠCH - MÁY MÓC PHÒNG SẠCH
Phạm vi công việc: Cung cấp, lắp đặt thiết bị cho phòng sạch
 THIẾT BỊ PHÒNG SẠCH - MÁY LỌC KHÔNG KHÍ
Phạm vi công việc: Cung cấp, lắp đặt thiết bị cho phòng sạch
 THIẾT BỊ PHÒNG SẠCH - THIẾT BỊ LỌC KHÍ SẠCH FFU/HFU/BFU
Phạm vi công việc: Cung cấp, lắp đặt thiết bị cho phòng sạch
 THIẾT BỊ PHÒNG SẠCH - SÀN VINYL/SÀN NÂNG
Phạm vi công việc: Cung cấp, lắp đặt thiết bị cho phòng sạch